1 Shr TotAN Vik 1 AVD 2 8 LVG 0
2 TotAN SS Shr 5 EP 0 4 TEO 2
3 Vik Shr SS 3 VIG 2 6 FEL 0
4 SS Vik TotAN 7 LNK 1 2 KIL 2
5 Shr Vik SS 1 AVD 2 4 TEO 0
6 Vik SS Shr 3 VIG 0 2 KIL 2
7 SS TotAN Shr 1 AVD 0 2 KIL 2
Match om tredje pris
8 Shr TotAN SS 3 VIG 2 4 TEO 0
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by